70 công thức giải nhanh hóa học

quý khách đã xem: 70 Công Thức Giải Nhanh khô Hóa Học Chọn Lọc, Tài Liệu 70 Công Thức Giải Nhanh hao Bài Tập Hóa Tại mikigame.vn

Bạn đang xem: 70 công thức giải nhanh hóa học

58 cong thuc giai nkhô cứng hoa hoc xuất xắc

1. MỘT SỐ CÔNG THỨC KINH NGHIỆM DÙNG GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌCGV Nguyễn Trung Kiên (st) 1HÓA ĐẠI CƯƠNGI. TÍNH pH1. Dung dịch axit yếu HA: pH = –12(log Ka + logCa) hoặc pH = –log( Ca) (1)(Ca > 0,01M ; α: độ điện li của axit)2. Dung dịch đệm (tất cả hổn hợp gồm axit yếu HA và muối bột NaA): pH = –(log Ka + log amCC) (2)3. Dung dịch baz yếu BOH: pH = 14 +12(log Kb + logCb) (3)II. TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH3 :H% = 2 – 2 XYMM(4) (X: hh ban đầu; Y: hh sau) 3XNH trong YYM%V = ( -1).100M(5)- ĐK: tỉ lệ mol N2 và H2 là 1:3HÓA VÔ CƠI. BÀI TOÁN VỀ CO21. Tính lượng kết tủa Khi hấp thụ không còn lượng CO2 vào hỗn hợp Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2Điều kiện: ↓≤ 2COn n Công thức: ↓ -2COOHn = n -n (6)2. Tính lượng kết tủa Khi hấp thụ hết lượng CO2 vào dung dịch cất hỗn hợp bao gồm NaOH cùng Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2Điều kiện: ≤2-23COCOn n Công thức: 2- -23COCO OHn = n -n (7)(Cần so sánh 2-3COn với nCa cùng nBa để tính lượng kết tủa)3. Tính thể tích CO2 đề nghị dung nạp không còn vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để nhận được lượng kết tủa theo yêu cầu(Dạng này có 2 kết quả) Công thức: ↓2COn = n (8) hoặc ↓2 -OHCOn = n -n (9)II. BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM1. Tính lượng NaOH đề xuất bỏ vào hỗn hợp Al3+để chiếm được lượng kết tủa theo thử dùng (Dạng này có 2 kết quả)Công thức: − ↓OHn = 3n (10) hoặc 3+ ↓-OH Aln = 4n -n (11)2. Tính lượng NaOH cần bỏ vô các thành phần hỗn hợp dung dịch Al3+cùng H+để chiếm được lượng kết tủa theo những hiểu biết (Dạng này có 2 kết quả)↓- +minOH Hn = 3n + n (12) 3+ ↓- +maxOH HAln = 4n + n-n (13)3. Tính lượng HCl đề nghị bỏ vô hỗn hợp Na (hoặc NaAlO2) nhằm thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầu(Dạng này có 2 kết quả) Công thức: + ↓Hn = n (14) hoặc2− ↓+H AlOn = 4n – 3n (152)4. Tính lượng HCl cần cho vào các thành phần hỗn hợp dung dịch NaOH với Na (hoặc NaAlO2) nhận được lượng kết tủa theo yêu cầu(Dạng này còn có 2 kết quả) Công thức: + ↓+ -H OHn = n n (16) hoặc2− −↓++H AlO OHn = 4n – 3n n (17)5. Tính lượng NaOH phải cho vô dung dịch Zn2+để thu được lượng kết tủa theo đề nghị (Dạng này còn có 2 kết quả):↓-OHn = 2n (18) hoặc↓- 2+OH Znn = 4n – 2n (19)III. BÀI TOÁN VỀ HNO31. Kyên các loại tác dụng cùng với HNO3 dưa. Tính lượng kim loại công dụng với HNO3 dư: . .=∑ ∑KL KL sđại chiến spkn i n i (20)- iKL=hóa trị sắt kẽm kim loại vào muối bột nitrat – isp khử: số e cơ mà N+5dấn vào (Vd: iNO=5-2=3)- Nếu tất cả Fe dư tác dụng cùng với HNO3 thì sẽ tạo nên muối Fe2+, không tạo ra muối bột Fe3+b. Tính trọng lượng muối hạt nitrat chiếm được khi cho hỗn kim loại tổng hợp một số loại chức năng với HNO3 dư (Sản phđộ ẩm không tồn tại NH4NO3)Công thức: mMuối = mKim loại + 62nsp khử . isp khử = mKlặng một số loại + 62 ( )2 2 2NO NO N O N3n + n + 8n +10n (21)- -3NOM = 62c. Tính lượng muối bột nitrat thu được Khi cho tất cả hổn hợp sắt và oxit sắt công dụng cùng với HNO3 dư (Sản phẩm không có NH4NO3)mMuối = ( )∑hh schiến tranh spk242m + 8 n .i80= 2 2 2) + + hh NO NO N O N242m + 8(3n + n 8n 10n80(22)d. Tính số mol HNO3 tđắm say gia: ∑3 2 2 2 4 3HNO NO NO N N O NH NO= n .(i +strần N ) =skungfu sp khö vào sp khön 4n + 2n +12n +10n +10n (23)2.

Xem thêm: Có Nên Đắp Mặt Nạ Sữa Chua Không Đường Mỗi Ngày, Có Nên Đắp Mặt Nạ Sữa Chua Hàng Ngày Không

Tính trọng lượng sắt kẽm kim loại ban sơ trong bài xích toán oxh 2 lầnR + O2  hỗn hợp A (R dư cùng oxit của R) +→3HNOR(NO3)n + SPhường Khử + H2OmR= ( ).∑hh schiến đấu spkMm + 8. n i80R= ) + + 2 2 4 3 2hh NO NO N O NH NO NMm + 8(n 3n 8n + 8n +10n80R(24)

Đang xem: 70 cách làm giải nhanh hóa học

The Ministry of Comtháng Sense: How to lớn Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom

The Three Happy Habits: Techniques Leaders Use to lớn Fight Burnout, Build Resilience và Create Thriving Workplace Cultures Beth Ridley

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives & What the World’s Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *