61 bài bác tập Pascal cơ bạn dạng gồm lời giải

61 bài xích tập Pascal cơ bạn dạng với nhiều đề và đáp án môn Tin học phần Pascal, giúp những em học viên làm thân quen và củng gắng kiến thức, từ đó làm cho bài khám nghiệm, bài bác thi môn Tin học công dụng. Mời chúng ta học viên download 61 bài xích tập Pascal cơ bạn dạng này về với thực hành. Một số bài bác tập Pascal nâng cấp cũng rất được Shop chúng tôi giới thiệu ngay lập tức phía sau đây. Chúc các em học giỏi.

Bạn đang xem: Bài tập pascal lớp 8 có lời giải


Một số bài tập Pascal nâng cao

100 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập vnạp năng lượng phòng

Tự học Microsoft Excel

Tự học tập Microsoft Word 2013


Bài 1: Nhập lệ 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích với chu vi của chính nó. Program HINH_CHU_NHAT;Uses Crt;Var a,b,s,c: real;Begin

Clrscr;Writeln(‘ TINH DIEN TICH và CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); Write("Nhap chieu dai="); readln(a);Write("Nhap chieu rong=");readln(b);s:=a*b;c:=(a+b)*2;Writeln("Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln("Chu vi hinh chu nhat:",c:6:2); Readln;


End.

Bài 2: Nhtràn lên nửa đường kính của hình trụ. In ra screen diện tích với chu vi của nó.

Program HINHTRON;Uses Crt;Var r,dt,cv:real;

BeginClrscr;Writeln("TINH DIEN TICH và CHU VI HINH TRON:"); Writeln("------------------------------------------------------"); Write ("Nhap ban ghê R="); readln(r);dt:=pi*r*r;cv:=2*pi*r;Writeln("Dien tich hinh tron la:",dt:6:2); Writeln("Chu vi hinc tron la:",cv:6:2);Readln;

End.

Bài 3: Tính tam giác: Nhập lệ tía số a,b,c bất kỳ. Kiểm tra coi nó rất có thể là độ dài cha cạnh hay là không, còn nếu như không thì in ra màn hình "Khong la ba canh cua mot tam giac". Ngược lại, thì in diện tích S, chu vi của tam giác ra màn hình.

Program TAMGIAC; Uses crt;Var a,b,c,s,p: real;

BeginClrscr;Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’);Writeln("---------------------------------"); Write("nhap a =");readln(a);Write ("nhap b =");readln(b); Write("nhap c =");readln(c);If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then


Begin

p:=(a+b+c)/2;s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));Writeln("Chu vi tam giac:",2*p:4:2); Writeln("Dien tich tam giac:",s:4:2);EndElseWriteln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong pnhì la cha canh cua tam giac");Readln;

End.

Bài 4: Viết chương trình giải pmùi hương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;Var a,b,x:real;

BeginClrscr;Writeln("GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0"); Writeln("------------------------------------------------------------"); Write ("Nhap a= "); readln(a);Write ("Nhap b= ");readln(b); If(a=0) thenIf(b=0) then Writeln(" Phuong trinch teo vo so nghiem") Else writeln(" Phuong tring vo nghiem")ElseWriteln("Phuong trinc co nghiem x=",-b/a:4:2); Readln;

End.

Bài 5: Viết lịch trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b • 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;Uses crt;Var a,b: real;

BeginClrscr;Writeln("GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0"); Writeln("----------------------------------------------------------------------"); Write("nhap a=");readln(a);Write("nhap b=");readln(b);If a0 thenIf a>0 then Writeln("Bat phuong trinch teo nghiem: x>=",-b/a:4:2) Else Writeln("Bat phuong trinh teo nghiem: xElseIf b>=0 then Writeln("Bat phuong trinc co vo so nghiem") Else writeln("Bat phuong trinc vo nghiem");Readln;


End.

Bài 6: Viết lịch trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII; Uses crt;Var a,b,c,d,x,x1,x2:real;

BeginWriteln ("GIAI PHUONG TRINH BAC II:"); Writeln("-------------------------------------------"); Write ("Nhap he so a=");readln(a);Write ("Nhap he so b=");readln(b); Write("Nhap he so c=");readln(c);If a=0 thenIf b=0 thenIf c=0 then Writeln ("Phuong trinc teo vo so nghiem") Else Writeln ("Phuong trinch vo nghiem")Else Writeln ("Phuong trinc teo mot nghiem: x=",-c/b:4:2)ElseBegind:=b*b-4*a*c; If d=0 thenWriteln("Phuong trinch teo nghiem kep: x=",-b/(2*a):4:2) ElseIf dWriteln ("Phuong trinch vo nghiem") ElseBeginx1:= (-b+sqrt(d))/(2*a);x2:= (-b-sqrt(d))/(2*a);Write ("Phuong trinc co hai nghiem:"); Writeln (‘x1=",x1:4:2," va x2=",x2:4:2);End;End;Readln;

End.

Xem thêm: Nguyên Nhân Gây Tiểu Nhiều Lần Tiểu Ít Là Gì? Tìm Hiểu Ngay!

Bài 7: Tìm quý hiếm lớn số 1 trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập trường đoản cú bàn phím).

Program TIM_SO_LON_NHAT;

Uses crt;

Var a, b, c, d,max:real; Begin

End.

Clrscr;

Writeln ("TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D");

Writeln("---------------------------------------------------------------");

Write ("Nhap a="); Readln(a);

Write ("Nhap b="); Readln(b); Write ("Nhap c="); Readln(c);

Write ("Nhap d="); Readln(d); max:=a;

If b>max then max:=b; If d>max then max:=d;

Writeln ("So lon nhat la:",max:4:2); Readln;

Bài 8: Tìm quý hiếm nhỏ dại nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).