Số đếm và số sản phẩm công nghệ từ trong giờ đồng hồ Anh có dễ dàng học giỏi không? đa phần người nhận định rằng vụ việc này không thể đơn giản. Chúng ta hay giỏi lầm lẫn giữa số đếm với số sản phẩm từ. Bài viết này vẫn trình làng cho tới chúng ta phương pháp gọi với sử dụng bảng số giờ đồng hồ Anh từ 1 cho 100.

Bạn đang xem: Bảng số thứ tự từ 1 đến 100

*
Bảng số tiếng Anh

 

Từ vựng về số đếm giờ đồng hồ Anh

Học từ vựng số sản phẩm công nghệ từ vào giờ Anh cũng tương tự những tự vựng về các chủ thể không giống vào tiếng Anh luôn đòi hỏi sự kiên cường và chuyên cần. Các chúng ta buộc phải luyện tập tiếp tục, luyện phát âm luyện viết từng ngày bao gồm điều này các bạn bắt đầu ghi nhớ thọ. Đồng thời các bạn luôn luôn đề nghị đề ra phương châm cho doanh nghiệp hằng ngày, mỗi tuần, hàng tháng học được bao nhiêu trường đoản cú vựng về số đếm.

Số đếm và số thứ tự vào giờ Anh rất là quan trọng, ai trong các chúng ta cũng mọi phải ghi nhận cách cần sử dụng của chính nó. Và càng sáng tỏ được thân số đếm với số thiết bị từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh.

*
Bảng số máy từ bỏ trong giờ Anh

 

Từ vựng về số đếm

Zero – /ˈziːroʊ/: Không One – /wʌn/: Số một Two – /tuː/: Số hai Three – /θriː/: Số ba Four – /fɔːr/: Số bốn Five – /faɪv/: Số năm Six– /sɪks/: Số sáu Seven– /ˈsevn/: Số bảy Eight– /eɪt/: Số tám Nine – /naɪn/: Số chín Ten – /ten/: Số mười Eleven – /ɪˈlevn/: Số mười một Twelve– /twelv/: Số mười hai Thirteen – /ˌθɜːrˈtiːn/: Số mười ba Fourteen– /ˌfɔːrˈtiːn/: Số mười bốn Fiffteen – /ˌfɪfˈtiːn/: Số mười lăm Sixteen– /ˌsɪksˈtiːn/: Số mười sáu Seventeen– /ˌsevnˈtiːn/: Số mười bảy Eighteen– /ˌeɪˈtiːn/: Số mười tám Nineteen – /ˌnaɪnˈtiːn/: Số mười chín Twenty– /ˈtwenti/: Số hai mươi Twenty-one– /ˈtwenti wʌn/: Số hai mươi mốt Twenty-two – /ˈtwenti tuː/: Số nhị mươi hai Thirty– /ˈθɜːrti/: Số bố mươi Forty – /ˈfɔːrti/: Số tứ mươi One hundred – /wʌn ˈhʌndrəd/: Số một trăm One hundred và one – /wʌn ˈhʌndrəd ænd wʌn/: Số một trăm linc một Two hundred – /tuː ˈhʌndrəd/: Số nhị trăm One thousand – /wʌn ˈθaʊznd/: Số một nghìn One million – /ˈmɪljən/: Một triệu

Từ vựng về số sản phẩm tự

*

 

Từ vựng về số trang bị trường đoản cú vào giờ Anh

First– /fɜːrst/: Thđọng nhất Second – /ˈsekənd/: Thứ đọng hai Third – /θɜːrd/: Thđọng ba Fourth– /fɔːrθ/: Thứ tư Fifth– /fɪfθ/: Thđọng năm Sixth – /sɪksθ/: Thđọng sáu Seventh– /ˈsevnθ/: Thứ bảy Eighth– /eɪtθ/: Thứ tám Ninth– /naɪnθ/: Thđọng chín Tenth – /tenθ/: Thứ đọng mười Eleventh– /ɪˈlevnθ/: Thứ mười một Twelfth – /twelfθ/: Thứ đọng mười hai Thirteenth – /ˌθɜːrˈtiːnθ/: Thứ đọng mười ba Fourteenth – /ˌfɔːrˈtiːnθ/: Thứ đọng mười bốn Fifteenth – /ˌfɪfˈtiːnθ/: Thứ đọng mười lăm Sixteenth – /ˌsɪksˈtiːnθ/: Thứ mười sáu Seventeenth – /ˌsevnˈtiːnθ/: Thứ đọng mười bảy Eighteenth – /ˌeɪˈtiːnθ/: Thđọng mười tám Nineteenth– /ˌnaɪnˈtiːnθ/: Thđọng mười chín Twentieth – /ˈtwentiəθ/: Thứ hai mươi Thirtieth – /ˈθɜːrtiəθ/: Thứ tía mươi Fortieth – /ˈfɔːrtiəθ/: Thứ đọng tư mươi Hundredth– /ˈhʌndrədθ/: Thứ một trăm One thousandth– /ˈθaʊznθ/: Thứ đọng một nghìn

25.One millionth – /ˈmɪljənθ/: Thđọng một triệu

Cách sử dụng số đếm trong tiếng Anh

Số đếm trong giờ đồng hồ Anh được áp dụng vào không hề ít trường thích hợp, để ý chúng ta vẫn thấy số đếm giờ Anh sẽ tiến hành cần sử dụng trong những ngôi trường hòa hợp.

Đếm số lương: ví dụ như I have two lovely dog.(Tôi gồm 2 nhỏ chó rất đáng yêu)

There are three rooms in my house( bao gồm 3 chống vào nhà của tôi)

Nói về tuổi: Số đếm vào giờ Anh được sử dụng nói về tuổi.Ví dụ: I am fifteen years old( Tôi mười lăm tuổi).Trong khi số đếm vào giờ đồng hồ Anh dùng nói tới năm sinh, số Smartphone.

*

Các trường thích hợp cần sử dụng số thiết bị tự

Số lắp thêm từ vào tiếng Anh được thực hiện trong những trường thích hợp ví dụ như sau

Nói về kiểu, vị trí của bạn: Ví dụ: You are the first one that I have called for help

(Quý khách hàng là fan trước tiên nhưng tôi gọi năng lượng điện nhờ góp đỡ)

lúc bạn có nhu cầu nói đến địa chỉ tầng của một tòa đơn vị. Hay là dùng để làm diễn tả ngày tháng trong thời điểm.

Xem thêm: Cách Chuyển Từ Mạch Nguyên Lý Sang Mạch In Trong Proteus, Cách Chuyển Từ Sơ Đồ Mạch Nguyên Lý Sang Mạch In

bởi thế trải qua nội dung bài viết này các bạn làm rõ rộng về từ vựng bảng số vào giờ đồng hồ Anh. Hi vọng các các bạn sẽ bao hàm cách thức học hành đúng đắn nhằm mang đến công dụng cao trong tiếng Anh.