Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ

*

một tín đồ đi xe đạp trong 3 giờđầu từng giờ đi được12,5km ,vào hai giờ sau từng giờ đi được 13,75km.hỏi trên cả quãng con đường trung bình từng giờ đồng hồ bạn kia đi được mấy km?


*

Một tín đồ đi xe đạp điện vào 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , từng tiếng đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , vừa đủ từng giờ đồng hồ bạn kia đi được bao nhiêu km
*

3 giờ đầu bạn đi xe đạp kia đi được :

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

2 giờ sau fan đi xe đạp điện đóđi được :

(13,75 imes2=27,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ fan đi xe đạp điện đó đi được :

(left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight))

Đáp số : (13km)


Một bạn đi xe đạp vào 3h đầu, mỗi giờ đồng hồ đi được 12,5 km ; vào 2 giờ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng mặt đường , vừa phải mỗi tiếng fan kia đi được bao nhiêu km ?


quang dg di trong 3h dau;

3x12,5 = 37,5km

quang đãng dg di vào 2h sau;

2x 13,75 = 27,5km

tb moi gio di dc la;

(37,5+27,5):5 = 13km/h


3tiếng đầu bạn đi xe đạp kia đi được :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2giờ đồng hồ sau fan đi xe đạp đóđi được :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình từng giờ người đi xe đạp điện kia đi được :

( 37,5 + 27,5 ) : (3 + 2 ) = 13 ( km )

Đáp số : 13 km


Một tín đồ đi xe đạp điện vào 3 giờ đầu, từng giờ đồng hồ đi được 12,5km; trong 2 tiếng đồng hồ sau, từng giờ đi được 13,75km. Hỏi bên trên cả quãng con đường, mức độ vừa phải mỗi tiếng bạn kia đi được từng nào ki – lô – mét?


Một fan ₫i xe đạp điện treong 3 giờ đầu ; mỗi giờ đồng hồ đi được 12,5 km ; trong 2 tiếng đồng hồ sau, từng giờ đồng hồ đi được 13,75 km. Hỏi bên trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ người đóđi được từng nào km ?


tiếng trang bị tía đi được là

(12,5+13,75):2=13,125 (km)

trung bình từng giờ đi được là

(12,5+13,75+13,125):3=13,125(km)

lưu giữ l-i-ke nha


Một fan đi xe đạp điện vào 3 giờ đầu mỗi giờ đồng hồ đi được 12,5km trong 2 tiếng đồng hồ sau từng tiếng đi được 13,75km. Hỏi bên trên cả quãng đường vừa đủ mỗi tiếng tín đồ đó đi được b/n ki-lô-mét

Các chúng ta ghi cả bài xích giải nha mk đag bắt buộc gấp lắm giúp mk nha cảm ơn nhìu


3 giờ đầutín đồ kia đi được là :

12,5 x 3= 37,5 (km)

2 tiếng người đó đi được là :

13, 75 x 2 = 27,5 (km)

Người đó đã đi được là :

27,5 + 37, 5 = 65 (km)

Trung bình từng tiếng fan kia đi được là :

65 : 5 = 13 ( km )


3 giờ đầu đi đc số cây là:

12,5x3=37,5(km)

2 giờ sau đi được số lượng km là:

13,75x2=27,5(km)

bên trên cả quãng đường trung bình mỗi giờ fan đó đi đc số cây là:

(37,5+27,5) :5=13km

đáp số 13 km


1 fan đi xe đạp trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau từng tiếng đi được 13,75 km. hỏi trên cả quãng mặt đường mức độ vừa phải mỗi giờ đồng hồ đi được bao niêu km


3 giờ đầu tiên đi được số lượng km là:

3.12,5 = 37,5 km

2 giờ sau đi được số cây là:

2.13,75 = 27,5 km

Trung bình mỗi tiếng xe đạp điện đi được số km là:

(37,5+27,5):5 = 13km


Trên cả quãng đường mức độ vừa phải mỗi tiếng đi được số lượng km là :

( 3 x 12,5 + 2 x 13,75 ) : (2+3) = 13 (km)

Đáp số : 13 km

k mk nha


Một người đi xe pháo thứ, vào 2 tiếng đầu, từng tiếng đi được 45,5km. Trong 3h sau từng giờ đồng hồ đi được 48,4km. Hỏi trên cả quãng đường, mức độ vừa phải mỗi giờ đồng hồ tín đồ đó đi được từng nào km?


2 tiếng đầu bạn kia đi được số lượng kilomet là : 45.5 x 2 = 91 (km)

3h sau fan kia đi được số lượng kilomet là : 48.4 x 3 = 145.2 (km)

Trung bìnhmỗi giờ đồng hồ bạn kia đi được số lượng kilomet là : ( 91 + 145.2 ) :5 = 47.24 (km)


Trên cả quảng con đường , bạn đó đi được số cây :

( 45,5 x 2 ) + ( 48,4 x3 ) = 236 ,2 ( km )

Trên cả quảng mặt đường , vừa phải từng tiếng đi được số lượng kilomet là :

236,2 : ( 2+ 3 ) = 47,24(km)

ĐS : 47,24 km


Một tín đồ đi xe thiết bị, vào 2 tiếng đồng hồ đầu, mỗi giờ đi được 45,5km. Trong 3h sau mỗi tiếng đi được 48,4km. Hỏi trên cả quãng đường, trung bình từng tiếng người đó đi được từng nào km?


2 giờ đâu đi được :

45,5 x 2 = 91 km

3 giờ sau đi được :

48,4 x 3 = 145,2 km

5 tiếng đi được :

91 + 145,2 = 236,2 km

Trung bình mỗi tiếng đi được :

236,2 : 5 = 47,24 km


47,24km

phương pháp làm là

1.kiếm tìm 2 giờ đầu đi được từng nào km

2.search 3h sau đi được bao nhiêu km

3.lấy tổng số kilomet đi được của 2 giờ cùng 3 giờ cộng cùng nhau rồi chia cho (2+3=5(giờ))

k nha
Xem thêm: Top 6 Phần Mềm Thiết Kế Đồ Họa 3D Miễn Phí Tốt Nhất, Top Phần Mềm Dân Thiết Kế Đồ Họa 3D Hay Dùng

Hai giờ đầu xe đồ vật đi được là:

45,5 x 2 = 91 ( km )

Ba giờ đồng hồ sau xe cộ lắp thêm đi được là:

48,4 x 3 = 145,2 ( km )

Năm giờ đồng hồ xe cộ máy đi được là:

91 + 145,2 = 236,2 ( km )

Trung bình mỗi giờ đồng hồ xe cộ máy kia đi được là:

236,2 : 5 = 47,24 ( km)

Đáp số: 47,24 km


Điền số thích hợp vào ô trống:

Một bạn đi xe đạp vào 3 giờ đầu, mỗi giờ đồng hồ đi được 13,5km; trong 2 tiếng sau, từng giờ đồng hồ đi được 12,25km.